ABC analýza produktů

Segmentace položek, segmentace výrobků nebo ABC analýza položek se používá k určení nejdůležitějších položek podle daného kritéria. Jako koncept ji lze použít na určení klíčových zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců apod. ABC analýza, ať již čehokoliv, se zakládá na teorii 80-20, též zvané Paretovo pravidlo. Tato teorie nebo pravidlo říká, že 80% důsledků pramení z 20% příčin. Tento efekt lze vypozorovat v celé škále lidských činnosti - od ekonomiky, přes výrobu, až po věci každodenního života. Při ABC analýze se Paretovo pravidlo použije následujícím způsobem: Všechny položky jsou rozděleny do segmentů/kategorií, které jsou pojmenovány nejčastěji písmeny latinské abecedy. Celkový počet segmentů  může být různý, obvykle bývají tři (odtud tedy ABC analýza). Teoreticky položky ze segmentu A tvoří 80% následků, ale jen 20% počtu položek. Dalších 10-15% procent následků tvoří položky ze segmentu B. Zbytek tvoří položky ze segmentu C. Někdy se vyskytuje i segment D. Takovéto položky mají nulový podíl na následcích. Tohoto rozdělení dosáhneme seřazením položek podle sledovaného kritéria a postupným sčítáním zjistíme, kde se nachází hranice 80% pro A, 95% pro B atp. Kategorie D by potom znamenala, že se položka na sledovaném kritériu nijak nepodílí. V praxi se však stává, že A položek není 20% procent, to však nevadí, nejdůležitějších je pro nás 80% hodnoty následků - nosná část našeho podnikání.

ABC analýza v Inventoru

V Inventoru rozdělujeme položky do ABC kategorií, abychom dokázali určit nejvýznamnější položky pro vaše podnikání. K položkám A se poté chováme jinak, než k položkám, B a C. Toto chování lze nastavit v nastavení Service Level.

ABC metody v Inventoru

V Inventoru používáme ABC analýzu k určení důležitosti každé položky. Abychom tak mohli učinit, potřebujeme si zvolit nějaké kritérium důležitosti. Tomu kritériu říkáme v Inventoru ABC metoda. Těchto metod (kritérií) v Inventoru existuje několik:

V praxi se používají při řízení zásob i jiné metody, například podle dostupné zásoby, množství či hodnoty nákupu.

ABC podle tržeb

Položky A při kritériu tržby tvoří 80% všech tržeb. V úvahu se bere dodaná prodejní cena pro každou položku, nezáleží tedy na ziskovosti ani množství. Pokud je prodejní cena 0, spadne takovýto produkt do kategorie D. Typická položka A podle tržeb generuje vysoký příjem. Nemusí být nutně zisková, může se jí prodávat hodně v jednotlivých prodejích nebo může mít velké množství malých prodejů. Případně může jít o málo prodávanou drahou položku. Typická položka D nepřináší žádné tržby. Položka se buď nikdy neprodala nebo je její prodejní cena 0.

Graf segmentace položek ABC analýzou podle tržeb
Graf segmentace položek ABC analýzou podle tržeb
Osa X - celkové tržby v měně, Osa Y - počet produktů.
Z grafu je patrné, že 80% tržeb je tvořeno 40 produkty z 280.

ABC podle prodaného množství

Položky A při kritériu prodané množství tvoří 80% všeho prodaného množství. V úvahu se bere dodané množství pro každou položku. Typická položka A podle prodaného množství se hodně prodává. Může jít o časté menší prodeje, jednorázové prodeje velkého množství nebo o typ položky, která má malou množstevní jednotku. Typická položka D se nikdy neprodala, celkový podíl na prodaném množství je tedy 0.

Graf segmentace položek ABC analýzou podle prodaného množství
Graf segmentace položek ABC analýzou podle prodaného množství
Osa X - celkové prodané množství, Osa Y - počet produktů.
Z grafu je patrné, že 80% prodaného množství je tvořeno 160 produkty z 280.

ABC podle zisku

Položky A při kritériu zisk tvoří 80% veškerého zisku. V úvahu se bere dodaná prodejní cena - skladová cena. Typická položka A podle zisku tvoří významnou část zisku. Může jít o položky s velkou marží nebo položky s běžnou marží ale prodávané ve velkém množství. Typická položka D by byla položka bez zisku nebo položka ztrátová.

Graf segmentace položek ABC analýzou podle zisku
Graf segmentace položek ABC analýzou podle zisku
Osa X - celkový zisk v měně, Osa Y - počet produktů.
Z grafu je patrné, že 80% zisku je tvořeno 40 produkty z 280.

ABC podle četnosti prodejů

Položky A při kritériu četnost prodejů tvoří 80% veškerých prodejů co do počtu transakcí. Každý řádek transakce se bere jako jeden prodej. Typická položka A podle četnosti prodejů se velmi často prodává, ať již v jakémkoliv množství. Typická položka D se ani jednou neprodala.

Graf segmentace položek ABC analýzou podle četnosti prodejů
Graf segmentace položek ABC analýzou podle četnosti prodejů
Osa X - celkový počet prodejů, Osa Y - počet produktů.
Z grafu je patrné, že 80% prodejů je tvořeno 170 produkty z 280.

Agregované ABC metody

Určit si důležitost položky podle nějakého parametru je informačně zajímavé, ale v praxi obvykle nestačí. Podnikání řídíme podle více různých parametrů zároveň, jejichž váhu v průběhu času potřebujeme měnit. Přesně pro tyto účely existují agregované ABC metody, které hodnotí položku podle více kritérií zároveň. V Inventoru existují tyto agregované metody:

Abychom mohli porovnávat různá kritéria, vezmeme podíl každé položky na celku podle dané metody. Následně provedeme takzvanou normalizaci jednotlivých podílů - převedeme je na stejnou fiktivní jednotku. Při tomto kroku se zohlední i váhy jednotlivých kritérií.

ABC podle zisku a četnosti prodejů

Položky A při kritériu zisk + četnost prodejů tvoří 80% hodnoty virtuálního kritéria zisk + četnost prodejů. Typická položka A podle metody zisk + četnost prodejů má vysokou marži a často se prodává. Typická položka D by byla položka s nulovým či záporným ziskem, která se nikdy neprodala.

Graf segmentace položek ABC analýzou podle zisku a četnosti prodejů
Graf segmentace položek ABC analýzou podle zisku a četnosti prodejů
Osa X - hodnota sloučeného kritéria, Osa Y - počet produktů.
Z grafu je patrné, že 80% hodnoty kritéria je tvořeno 140 produkty z 280.

ABC podle zisku, tržeb a četnosti prodejů

Položky A při kritériu zisk + tržby + četnost prodejů tvoří 80% hodnoty virtuálního kritéria zisk + tržby + četnost prodejů. Typická položka A podle metody zisk + tržby + četnost prodejů má vysokou marži, zároveň generuje vysoké tržby a prodává se často. Typická položka D by byla položka s nulovým či záporným ziskem, která se nikdy neprodala.

Graf segmentace položek ABC analýzou podle zisku, tržeb četnosti prodejů
Graf segmentace položek ABC analýzou podle zisku, tržeb a četnosti prodejů
Osa X - hodnota sloučeného kritéria, Osa Y - počet produktů.
Z grafu je patrné, že 80% hodnoty kritéria je tvořeno 140 produkty z 280.

Hlavní ABC metoda v Inventoru

V Inventoru je hlavní ABC metoda kombinovaná zisk + tržby + četnost prodejů, abychom mohli zohlednit všechny typy strategií. Hodnota této metody pro položky je ta rozhodující.

Nastavení ABC analýzy

Váhy ABC metod

Váhy mezi ABC metodami lze nastavit v sekci Nastavení > Strategie.

Nastavení vah ABC metod
Váhy ABC metod
Nastavení vah jednotlivých kritérií v hlavní ABC metodě.

Zisk > Tržby Poměr vhodný pro firmy, které mají již vybudované postavení na trhu a je pro ně významnější zisk. Do skupin A budou tedy zařazeny položky s nejvyšší ziskovostí. Zisk < Tržby Poměr vhodný pro firmy snažící se vybudovat vyšší postavení na trhu a jsou pro ně tedy důležitější tržby bez většího ohledu na zisk. Četnost prodeje Nastavením váhy četnosti prodejů ovlivníme strategii tak, že položky s vyšším počtem prodejů (bez ohledu na prodané množství a cenu) získají lepší ABC hodnotu. Budou tedy chápány jako významnější.

Délka historie pro ABC analýzu

ABC analýzu v Inventoru neprovádíme na celé historii dat ale na relevantní části historie. Tato část historie však může být pro každý typ podnikání jinak dlouhá. Lze ji upravit v Nastavení > Délka historie pro ABC. Při nastavování délky historie vždy záleží na typu sortimentu. Výchozí hodnota je 12 měsíců. Pro dlouhodobě stabilní sortiment typu náhradní díly nebo knihy je vhodné zvolit větší hodnotu. Naopak pro rychleji se měnící sortiment je lepší zvolit hodnotu menší.

Nastavení délky historie
Nastavení délky historie
Nastavení délky relevantní historie pro metody ABC analýzy.