Podmínky užití

Tím, že používáte Inventoro.com, souhlasíte s těmito smluvními podmínkami a uzavíráte smlouvu mezi Vámi a Logiem. Prosím přečtěte si je pečlivě.

Tím, že používáte službu Inventoro.com (on-line aplikaci, jejímž účelem je je plánování prodejů (demand planning and forecasting), plánování promočních aktivit (promotion planning) a řízení zásob (inventory management and replenishment) – dále jen „Inventoro“ – souhlasíte, že jste vázáni následujícími smluvními podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky“), které tvoří úplnou smlouvu mezi Vámi (dále jen „Zákazník“) a společností Logio s. r. o., se sídlem Evropská, Praha 6, Česká republika (dále jen „Logio“) – společně též Strany a tyto smluvní podmínky dále též „Smlouva“). Pro vyloučení pochybností platí, že tyto Smluvní podmínky se použijí ve všech případech užití Inventora (i v případě verze Trial – dále jen „Zkušební verze“).

VÝKLAD POJMŮ

V této smlouvě uvedené výrazy mají (nevyplývá-li z kontextu něco jiného) následující význam:

“Poplatky”

jsou poplatky za využívání Služby, jejichž výše je stanovena v Ceníku;

“Práva Duševního Vlastnictví”

jsou všechna autorská práva, práva k ochranným známkám, podnikatelským nebo obchodním jménům, logům nebo sloganům, doménovým jménům, právo na ochranu proti nekalé soutěži, práva k databázi, práva k designu a všechna další práva duševního vlastnictví, ať už registrovaná nebo neregistrovaná včetně návrhů nebo práv o ně žádat;

“Služba”

webová aplikace Inventoro provozovaná Logiem, která je přístupná prostřednictvím webových stránek www.inventoro.cz, která umožňuje zadávání údajů Zákazníka s cílem získání Výstupů Služby.

“Vstupní údaje”

jsou údaje, které Zákazník do Služby ve Smlouvě stanoveným způsobem zadal, jejich rozsah je specifikován v Manuálu Inventora;

“Výstupy Služby”

jsou výsledky zpracování Vstupních údajů, provedené Službou. Rozsah výstupů je stanoven v Manuálu Inventora;

“Webové stránky”

jsou webové stránky www.inventoro.cz, včetně souvisejících subdomén, které obsahující webovou aplikaci Inventoro;

“Závazné Předpisy”

jakýkoliv účinný obecně závazný právní předpis, který je součástí českého právního řádu nebo právního řádu Evropské unie, včetně obchodních zvyklostí na příslušných trzích a zásad, na nichž řečené obecně závazné právní předpisy spočívají.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Tyto smluvní podmínky odsouhlasené Stranami, upravují podmínky, za kterých může Zákazník využívat službu a stanoví práva a povinnosti Stran v souvislosti s poskytnutím a využíváním Služby.

Logio touto Smlouvou poskytuje Zákazníkovi oprávnění využívat za níže stanovených podmínek a v níže stanoveném rozsahu Službu, přičemž Zákazník takovéto oprávnění přijímá a zavazuje se Logiu hradit stanovené Poplatky.

Využíváním Služby se rozumí zpracování Vstupních údajů prostřednictvím Služby a následné poskytnutí Výstupů Služby Zákazníkovi.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že právo využívat Službu na základě této Smlouvy je nepřenosné, tj. na základě této Smlouvy toto právo vzniká pouze Zákazníkovi, a nikoliv třetím osobám.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Logio se zavazuje umožnit Zákazníkovi způsobem a v rozsahu stanoveném v jedné z variant uvedené v ceníku užívání Služby (dále jen „Cenový Plán“).

Smluvní strany se dohodly a Zákazník výslovně souhlasí s tím, že závazek umožnit využívání Služby je omezen na závazek Logia vyvinout přiměřené úsilí, které na něm lze rozumně vyžadovat, k tomu, aby mohla být Služba Zákazníkem využívána. Logio se nezavazuje k dostupnosti Služby za všech okolností, a to zejména z technických důvodů.

V takovém případě Logio vyvine veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby Zákazník byl v maximální možné míře informován o změně (která představuje zúžení rozsahu služeb nebo jiné omezení jejich poskytování nebo je jinak v neprospěch Zákazníka), nebo ukončení, bude-li to za daných okolností možné

Zákazník se zavazuje nahrát do Služby pouze informace a obsah neporušující žádný ze Závazných Předpisů.

Logio je oprávněno změnit způsob nebo podmínky poskytování Služby. Změna způsobu, rozsahu nebo podmínek poskytování Služby nezakládá právo Zákazníka na poskytnutí jakéhokoli plnění ze strany Logia. Logio oznámí takovou změnu e-mailem Zákazníkovi, a dále příslušnou informaci o změně (včetně údaje o její účinnosti, ke které může dojít nejdříve dnem jejího zveřejnění na stránce) umístí na webových stránkách (www.inventoro.cz).

Pokud Zákazník s uvedenou změnou způsobu nebo podmínek poskytování Služby nesouhlasí, je povinen svůj nesouhlas písemně sdělit Logiu do pěti (5) pracovních dnů ode dne jejího zveřejnění, a to prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na http://inventoro.cz/podpora/. Řádně uplatněný nesouhlas zakládá právo Zákazníka na okamžité odstoupení od této Smlouvy. Pokud Zákazník ve lhůtě dle tohoto článku svůj nesouhlas Logiu písemně neoznámí, platí, že příslušnou změnu podmínek poskytování Služby akceptoval.

Zákazník se zavazuje, že neposkytne Logiu žádná data, která by porušila příslušná Zákonná ustanovení (např. Zákon o ochraně osobních údajů) nebo práva třetích osob.

Zákazník se tímto bez dalších podmínek a neodvolatelně zavazuje na vyžádání odškodnit Logio částkou odpovídající všem nákladům (včetně nákladů vymáhání), výdajům, odpovědnosti (Zákazník se tímto bez dalších podmínek a neodvolatelně zavazuje na vyžádání odškodnit Logio částkou odpovídající všem nákladům (včetně nákladů vymáhání), výdajům, odpovědnosti (včetně daňové odpovědnosti), přímé, nepřímé nebo následné škodě, pokutám, smluvním pokutám, nárokům nebo nákladům řízení, které Logio jakkoliv utrpí, ať už přímo, nebo nepřímo, v důsledku nebo v souvislosti s porušením jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy.

Zákazník souhlasí s tím, aby Logio použilo reference na firmu Zákazníka, jeho logo a odkaz na jeho webové stránky pro marketingové účely (např. pro seznam referencí).

Na základě souhlasu Zákazníka může Logio použít obecný popis způsobu užití Služby Zákazníkem pro případové studie. Logio zalše požadavek na takový souhlas na e-mail, který Zákazník uvedl při registraci. Pokud Zákazník vyjádří svůj nesouhlas Logiu prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na http://inventoro.cz/podpora/,do 5 pracovních dnů o data zaslání e-mailu Logiem, má se za to, že Zákazník souhlas udělil.

BEZPEČNOST A HESLA

Zázazník může ke Službě přistupovat prostřednictvím domény www.inventoro.cz. Logio je oprávněno z provozních nebo technických důvodů tuto subdoménu změnit.

Přístup ke Službě a její používání je Zákazníkovi umožněn prostřednictvím kombinace jednoho nebo vice uživatelských jmen a přiřazených hesel, které si Zákazník stanoví při registraci pro použití Služby.

Zákazník se zavazuje zamezit přístupu třetích osob ke všem uživatelským jménům a heslům v tajnosti, zejména k nim zamezit přístup třetím osobám a nedovolit tak neoprávněné použití Služby.

Zákazník se zavazuje informovat Logio o případném porušení bezpečnosti svého uživatelského jména a hesla.

Zákazník se zavazuje, že nebude žádným způsobem v souvislosti využíváním Služby používat nebo distribuovat poškozené soubory, soubory, které obsahují viry, nebo jakýkoli podobný software nebo programy, které by mohly narušit nebo poškodit technické nebo programové vybavení Logia nebo jakékoli třetí osoby.

Logio se zavazuje bez předchozího souhlasu Zákaazníka nezpřístupnit Vstupní údaje třetím osobám.

AUTORSKÁ PRÁVA

Logiu náleží veškerá Práva Duševního Vlastnictví k Službě a Webovým stránkám a všem souvisejícím materiálům. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že předmětem této Smlouvy není jakýkoliv (ať už výslovně nebo mlčky vyjádřený) převod jakýchkoliv Práv Duševního Vlastnictví souvisejícího se Službou nebo Webovými stránkámi nebo udělení jakékoliv licence.

Obsah Webových stránek nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Logia kopírován, přenášen do jiných systémů, zveřejňován, distribuován nebo používán k vytváření odvozených děl..

FINANČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zákazník je povinen za využívání Služby uhradit Logiu Poplatky, jejichž výše je uvedena v Cenovém Plánu.

K placení Poplatků je nezbytná platná platební karta.

Úhrady Poplatků budou provedeny v měsíčním intervalu (dále jen „Platební Cyklus“), vždy předem, tj. za nadcházející kalendářní měsíc poskytování Služby budou Poplatky z platební karty, kterou jste poskytli automaticky strženy (v posledních sedmi dnech předcházejícího Platebního Cyklu). Poplatky za první Platební Cyklus, ve kterém Zákazník užívá Službu, budou Zákazníkovi účtovány v poměrné výši za příslušnou část Platebního Cyklu, a to okamžitě.

Platební služby jsou poskytovány třetí stranou - společností Braintree Payment Solutions, LLC.

Poplatky jsou nevratné. Zákazník nemá nárok na vratku nebo slevu částečné využití služby v měsíci, Downgrade, nebo vratky za měsíce, kdy sice službu nevyužil, ale měl ji aktivovanou

Poplatky jsou uvedeny bez všech daní, příplatků nebo cla, které mohou být uloženy správci daní, a odpovídáte za platbu všech těchto daní, příplatků nebo cel. Prosím, vezměte na vědomí, že ceny stanovené Cenovým Plánem jsou bez DPH (21%). Pokud sídlíte mimo Evropskou unii a nemáte platné DIČ, bude Vám účtována daň ve výši 21%.

V prvních třech týdnech každého platebního cyklu můžu Zákazník snížit vybraný Cenový Plán (dále jen „Downgrade“). V případě každého Downgradu bude platební karta Zákazníka automaticky zatížena novou sazbou pro Zákazníkův další Platební Cyklus.

Zákazník může kdykoliv zvýšit vybraný Cenový Plán (dále jen „Upgrade“). V případě Upgradu bude platební karta Zákazníka okamžitě a automaticky zatížena rozdílem mezi Poplatky splatnými do konce příslušného Platebního Cyklu dle starého Cenového Plánu a Poplatky splatnými do konce příslušného Platebního Cyklu dle starého Cenového Plánu.

V případě prodlení s platbou Poplatku o více než 3 pracovní dny má Logio právo pozastavit poskytování Služby Zákazníkovi.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Užíváním Inventora souhlasíte s našimi Zásadami ochrany soukromí.

TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

S výjimkou Zkušební verze se tato Smlouva uzavírá na dobu neurčitou. V případě Zkušební verze tato Smlouva končí uplynutím 30 dní po aktivování účtu ve Zkušební verzi. Pokud je Zkušební verze v průběhu těchto 30 dní Upgradována na jednu z dalších variant uvedených v ceníku, pak platí, že tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

Zákazník je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět (prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na http://inventoro.cz/porpora/) kdykoliv bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a počítá se od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi Logiu.

Logio je oprávněno tuto smlouvu vypovědět (ve formě e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu užitou při registraci). Výpovědní lhůta je jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po odeslání výpovědi Zákazníkovi.

Strany mohou od této Smlouvy odstoupit s okamžitou platností, pokud druhá ze Stran závažně poruší podstatnou povinnost vyplývající z této Smlouvy.

Logio může od této Smlouvy odstoupit s okamžitou platností, pokud je Zákazník v prodlení s platbou Poplatků, které je delší než 14 pracovních dnů.

If the Agreement is terminated, Logio will within 14 business days delete all files uploaded by the Customer.

Zákazník bere na vědomí, že v případě každého ze způsobů ukončení této Smlouvy jsou Poplatky nevratné. Nebudou poskytovány žádné vratky nebo slevy za částečné využití Služby v jednotlivém měsíci nebo vratky za měsíce, kdy Služba nebyla využívána, ač byl Zákazník registrován.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Strany sjednávají, že v rozsahu dovoleném kogentními normami Závazných Předpisů platí, že Logio neodpovídá Zákazníkovi ani jakékoli třetí osobě za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti využíváním Služby nebo v důsledku neschopnosti anebo nemožnosti využívat Službu.

Pro vyloučení pochybností platí, že Zákazník není oprávněn nárokovat jakoukoliv přímou, nepřímou nebo následnou škodu (včetně ušlého zisku, ztráty obchodní příležitosti, ztráty v důsledku přerušení obchodní činnosti, ztráty možných budoucích příjmů, ztrátu příjmu, ztrátu obchodní reputace nebo jiných podobných škod).

ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

Tato Smlouva i právní vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky.

Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České Republiky a Agrární komoře České Republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

Podmínky užívání byly upraveny 2013-01-17